tag - نشریات دانشجویی - دو

نشریات دانشجویی
اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شداعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شد ...اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 1 ...5 اسفند موکول شد با توجه به تمدید جشن ...واره و حجم زیاد آثار دریافتی، اعلام ن
تیتر10 ، داوری مرحله اول ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 883 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵ نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانهنحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه ...نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه به ...گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ...نشریات دانشجویی، صاحبان آثار می توانن
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 692 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنندصاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ...صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و ...صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود ر ...ا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند به گ
نشریات ، گرافیک و صفحه آرائی ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 553 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 1067 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ گالری تصاویر - مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر10)گالری تصاویر - مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر10) ...مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه ...و نشریات دانشجویی(تیتر10) ...
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، داوری ، 322 بازدید، سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ نامزدهای نهایی جشنواره تیتر10 اعلام شدنامزدهای نهایی جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نامزدهای نهایی جشنواره تیتر10 اعلام ش ...د پس از برگزاری داوری مرحله نهایی (مر ...حله سوم) ، نامزدهای دریافت جایزه در ب
تیتر10 ، نامزدهای نهایی ، مرحله سوم ، نشریات دانشجویی ، 698 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶ اطلاعیه: نامزدهای نهایی جشنواره که در سامانه تیتر 10  حساب کاربری ندارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کننداطلاعیه: نامزدهای نهایی جشنواره که در سامانه تیتر 10 حساب کاربری ندارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند ...اطلاعیه: نامزدهای نهایی جشنواره که در ... سامانه تیتر 10 حساب کاربری ندارند ن ...سبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند ص
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، سامانه ، نامزدهای نهایی ، 436 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶ راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های ...جشنواره تیتر10 /uploadfile/file_port ...(2)(3).PNG راهنمای تصویری ثبت نام در
تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 775 بازدید، یکشنبه یازدهم تیر ۹۶ راهنماهای تصویری بررسی شرایط متقاضیان شرکت در کارگاه ها و کاندیداتوری خانه نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهنماهای تصویری بررسی شرایط متقاضیان شرکت در کارگاه ها و کاندیداتوری خانه نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...راهنماهای تصویری بررسی شرایط متقاضیان ... شرکت در کارگاه ها و کاندیداتوری خانه ... نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ
راهنمای تصویری ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 481 بازدید، دوشنبه دوازدهم تیر ۹۶ دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجوییدبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد ...دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشر ...یات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد مدیر ...کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
تیتر10 ، مصطفی رهبر ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 414 بازدید، سه شنبه سیزدهم تیر ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز