tag - تیتر10

تیتر10
دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجوییدبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد ...دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشر ...یات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد مدیر ...کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
تیتر10 ، مصطفی رهبر ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 414 بازدید، سه شنبه سیزدهم تیر ۹۶ کارگاه کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال شد ...کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال ش ...د به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسا ...نه و نشریات دانشجویی، کارشناسان نشریا
کارشناسان ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 606 بازدید، یکشنبه هجدهم تیر ۹۶  نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ... نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دا ...رند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنوا ...ره ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین
تیتر10 ، کتاب جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 400 بازدید، سه شنبه بیستم تیر ۹۶ سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10 ...سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تی ...تر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با اعلام نام
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، نامزدها ، وزارت بهداشت ، 542 بازدید، دوشنبه بیست و ششم تیر ۹۶ تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شدتاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شد ...تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص ش ...د اختتامیه دهمین جشنواره سراسری رسانه ... و نشریات دانشجویی طی روزهای 13 تا 15
اختتامیه ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 374 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی استاعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی است ...اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 ... الزامی است به گزارش دبیرخانه دهمین ج ...شنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
اختتامیه ، تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، اعلام حضور ، 573 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اطلاعیهاطلاعیه ...اطلاعیه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنوا ...ره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، با ...توجه به زمان‌گیر بودن فرآیند هماهنگی
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 549 بازدید، یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶ آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های ... جشنواره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهم ...ین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانش
آخرین مهلت ، تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، 683 بازدید، چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۶  برپایی نمایشگاه آثار نامزدهای دریافت جایزه جشنواره در حاشیه مراسم اختتامیه برپایی نمایشگاه آثار نامزدهای دریافت جایزه جشنواره در حاشیه مراسم اختتامیه ... برپایی نمایشگاه آثار نامزدهای دریافت ... جایزه جشنواره در حاشیه مراسم اختتامی ...ه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره سرا
نمایشگاه ، نامزد ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 617 بازدید، یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶ جمعه آخرین فرصت اعلام حضور در اختتامیه جشنوارهجمعه آخرین فرصت اعلام حضور در اختتامیه جشنواره ...جمعه آخرین فرصت اعلام حضور در اختتامی ...ه جشنواره به گزارش دبیرخانه دهمین جش ...نواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی؛
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، اختتامیه ، آخرین فرصت ، 554 بازدید، پنج شنبه دوم شهریور ۹۶
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز