صفحه 5- جشنواره

جشنواره
جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شدجزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام ش ...د دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشری ...ات دانشجویی، جزئیات کامل بخش پنج‌گانه
جشنواره ، تیتر10 ، بخش مجازی ، نشریات دانشجویی ، 452 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد.بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد. ...بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره ...اضافه شد. دبیرخانه جشنواره رسانه ونشر ...یات دانشجویی "تیر10"اعلام کرد باتوجه
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، کارشناسان برتر ، 324 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنوارهثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنواره ...ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزی ...ده جشنواره در بیستمین روز از ثبت نام ...جشنواره بیش از 1342 اثر در بخش آثار ب
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، آثار برگزیده ، تیتر10 ، 294 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ مقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنواره اضافه شدمقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنواره اضافه شد ...مقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنوا ...ره اضافه شد بنا‌ به اعلام دبیرخانه ده ...مین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی،
جشنواره ، مقالات علمی ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، 417 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ تعداد آثار ثبت شده در جشنواره از مرز 3500 اثر عبور کرد.تعداد آثار ثبت شده در جشنواره از مرز 3500 اثر عبور کرد. ...تعداد آثار ثبت شده در جشنواره از مرز ...3500 اثر عبور کرد. بیش از 3500 اثر در ... سامانه ثبت و ارسال آثار جشنواره ثبت
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تتیر10 ، 295 بازدید، شنبه چهارم دی ۹۵ اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه جشنواره تیتر10اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه جشنواره تیتر10 ...اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه ... جشنواره تیتر10 دبیرخانه جشنواره تیتر ...10 ویژه برنامه های آموزشی اختتامیه جش
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، کارگاه‌های آموزشی ، تیتر10 ، 414 بازدید، شنبه چهارم دی ۹۵ جوایز برگزیدگان جشنواره تیتر10 اعلام شدجوایز برگزیدگان جشنواره تیتر10 اعلام شد ...جوایز برگزیدگان جشنواره تیتر10 اعلام ...شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشر ...یات دانشجویی، جوایز برگزیدگان بخش‌های
جشنواره ، جوایز برگزیدگان ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 787 بازدید، شنبه چهارم دی ۹۵ همزمان با جشنواره تیتر 10، جشنواره  نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز برگزار می‌شودهمزمان با جشنواره تیتر 10، جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز برگزار می‌شود ...همزمان با جشنواره تیتر 10، جشنواره ن ...شریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی ... نیز برگزار می‌شود همزمان بابرگزاری د
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره داخلی ، علوم پزشکی ، 492 بازدید، یکشنبه پنجم دی ۹۵ شرکت 163 دانشگاه در جشنواره تیتر10شرکت 163 دانشگاه در جشنواره تیتر10 ...شرکت 163 دانشگاه در جشنواره تیتر10 دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د ...انشجویی از شرکت 163 دانشگاه کشور در
نشریات دانشجویی ، جشنواره ، تیتر10 ، 334 بازدید، یکشنبه پنجم دی ۹۵ دانشجویان از کارشناسان سبقت گرفتنددانشجویان از کارشناسان سبقت گرفتند ...دانشجویان از کارشناسان سبقت گرفتند دب ...یرخانه جشنواره تیتر10 اعلام کرد که در ... 48 دانشگاه صرفا دانشجویان ثبت‌نام کر
اطلاعیه ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، 365 بازدید، یکشنبه پنجم دی ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی