جشنواره

جشنواره
شاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره تیتر10 مشخص شدشاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره تیتر10 مشخص شد ...شاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره ... تیتر10 مشخص شد دبیرخانه دهمین جشنوار ...ه رسانه و نشریات دانشجویی،شاخص‌های دا
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، داوری ، تیتر10 ، 261 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ مهلت ثبت نام و ارسال آثار تمدید نمی‌شودمهلت ثبت نام و ارسال آثار تمدید نمی‌شود ...مهلت ثبت نام و ارسال آثار تمدید نمی‌ش ...ود دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشر ...یات دانشجویی 15 دی‌ماه را آخرین مهلت
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 213 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۹۵ دعوت به تولید نشریات در بخش مجازیدعوت به تولید نشریات در بخش مجازی ...دعوت به تولید نشریات در بخش مجازی دبی ...رخانه جشنواره از فعالان نشریات دانشگا ...ه‌ها خواست تا نسبت به تولید نشریات مو
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، بخش مجازی ، 131 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ پاسخ به برخی از پرسش‌های متداولپاسخ به برخی از پرسش‌های متداول ...پاسخ به برخی از پرسش‌های متداول دبیرخ ...انه جشنواره تیتر10، پاسخ برخی از پرسش ...‌های متداول دانشجویان و کارشناسان نشر
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، پرسش و پاسخ ، 266 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ ثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوییثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی ...ثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین ج ...شنواره رسانه و نشریات دانشجویی آخرین ...آمارهای سامانه ثبت‌نام در جشنواره نشا
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، آمار ثبت نام ، 159 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ تشکیل دبیرخانه جشنواره با مسئولیت دانشجویان مهمترین عامل افزایش مشارکت استتشکیل دبیرخانه جشنواره با مسئولیت دانشجویان مهمترین عامل افزایش مشارکت است ...تشکیل دبیرخانه جشنواره با مسئولیت دان ...شجویان مهمترین عامل افزایش مشارکت است ... ما در راستای اطلاع رسانی جشنواره تیت
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، کارشناس نشریات ، علوم پزشکی ، اصفهان ، 203 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شدجزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام ش ...د دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشری ...ات دانشجویی، جزئیات کامل بخش پنج‌گانه
جشنواره ، تیتر10 ، بخش مجازی ، نشریات دانشجویی ، 304 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد.بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد. ...بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره ...اضافه شد. دبیرخانه جشنواره رسانه ونشر ...یات دانشجویی "تیر10"اعلام کرد باتوجه
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، کارشناسان برتر ، 201 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنوارهثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنواره ...ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزی ...ده جشنواره در بیستمین روز از ثبت نام ...جشنواره بیش از 1342 اثر در بخش آثار ب
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، آثار برگزیده ، تیتر10 ، 159 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ مقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنواره اضافه شدمقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنواره اضافه شد ...مقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنوا ...ره اضافه شد بنا‌ به اعلام دبیرخانه ده ...مین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی،
جشنواره ، مقالات علمی ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، 264 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب