جشنواره

جشنواره
 آغاز به کار دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی آغاز به کار دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی ... آغاز به کار دهمین دوره جشنواره رسانه ... و نشریات دانشجویی برگزاری دهمین دور ...ه «جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی» ک
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر 10 ، 220 بازدید، چهارشنبه سوم آذر ۹۵ 10 آذر آغاز ثبت نام از کارشناسان نشریات دانشگاه‌ها  10 آذر آغاز ثبت نام از کارشناسان نشریات دانشگاه‌ها ...10 آذر آغاز ثبت نام از کارشناسان نشری ...ات دانشگاه‌ها کارشناسان نشریات دانش ...گاه‌ها از تاریخ 10 آذر می‌توانند نسبت
تیتر 10 ، جشنواره ، نشریات داشجویی ، 187 بازدید، چهارشنبه سوم آذر ۹۵ نحوه داوری نشریات و آثار ارسالی به جشنوارهنحوه داوری نشریات و آثار ارسالی به جشنواره ...نحوه داوری نشریات و آثار ارسالی به جش ...نواره نشریات و آثار ارسال شده به دهمی ...ن "جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی؛ ت
جشنواره دانشجویی ، نشریات دانشجویی ، تتیر 10 ، 157 بازدید، شنبه ششم آذر ۹۵ قابل توجه کارشناسان نشریات دانشگاه‌هاقابل توجه کارشناسان نشریات دانشگاه‌ها ...قابل توجه کارشناسان نشریات دانشگاه‌ها ... فرم تأییدیه کارشناسان نشریات دانشگاه ...‌ها برای تکمیل فرایند ثبت‌نام و بارگذ
معرفی نامه ، کارشناس نشریات ، تیتر 10 ، جشنواره دانشجویی ، 196 بازدید، یکشنبه هفتم آذر ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب