تیتر10

تیتر10
شاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره تیتر10 مشخص شدشاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره تیتر10 مشخص شد ...شاخص‌های داوری آثار ارسالی به جشنواره ... تیتر10 مشخص شد دبیرخانه دهمین جشنوار ...ه رسانه و نشریات دانشجویی،شاخص‌های دا
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، داوری ، تیتر10 ، 203 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ دعوت به تولید نشریات در بخش مجازیدعوت به تولید نشریات در بخش مجازی ...دعوت به تولید نشریات در بخش مجازی دبی ...رخانه جشنواره از فعالان نشریات دانشگا ...ه‌ها خواست تا نسبت به تولید نشریات مو
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، بخش مجازی ، 77 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵ ثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوییثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی ...ثبت‌نام بیش از 100 دانشگاه در دهمین ج ...شنواره رسانه و نشریات دانشجویی آخرین ...آمارهای سامانه ثبت‌نام در جشنواره نشا
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، آمار ثبت نام ، 104 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شدجزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...جزئیات کامل بخش مجازی جشنواره اعلام ش ...د دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشری ...ات دانشجویی، جزئیات کامل بخش پنج‌گانه
جشنواره ، تیتر10 ، بخش مجازی ، نشریات دانشجویی ، 238 بازدید، دوشنبه بیست و نهم آذر ۹۵ بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد.بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره اضافه شد. ...بخش کارشناسان برتر نشریات به جشنواره ...اضافه شد. دبیرخانه جشنواره رسانه ونشر ...یات دانشجویی "تیر10"اعلام کرد باتوجه
جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، کارشناسان برتر ، 140 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنوارهثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزیده جشنواره ...ثبت بیش از 1342 اثر در بخش آثار برگزی ...ده جشنواره در بیستمین روز از ثبت نام ...جشنواره بیش از 1342 اثر در بخش آثار ب
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، آثار برگزیده ، تیتر10 ، 106 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ مقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنواره اضافه شدمقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنواره اضافه شد ...مقالات علمی به بخش آثار برگزیده جشنوا ...ره اضافه شد بنا‌ به اعلام دبیرخانه ده ...مین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی،
جشنواره ، مقالات علمی ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، 208 بازدید، سه شنبه سی ام آذر ۹۵ اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه جشنواره تیتر10اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه جشنواره تیتر10 ...اعلام ویژه برنامه‌های آموزشی اختتامیه ... جشنواره تیتر10 دبیرخانه جشنواره تیتر ...10 ویژه برنامه های آموزشی اختتامیه جش
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، کارگاه‌های آموزشی ، تیتر10 ، 178 بازدید، شنبه چهارم دی ۹۵ جوایز برگزیدگان جشنواره تیتر10 اعلام شدجوایز برگزیدگان جشنواره تیتر10 اعلام شد ...جوایز برگزیدگان جشنواره تیتر10 اعلام ...شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشر ...یات دانشجویی، جوایز برگزیدگان بخش‌های
جشنواره ، جوایز برگزیدگان ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 416 بازدید، شنبه چهارم دی ۹۵ همزمان با جشنواره تیتر 10، جشنواره  نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز برگزار می‌شودهمزمان با جشنواره تیتر 10، جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز برگزار می‌شود ...همزمان با جشنواره تیتر 10، جشنواره ن ...شریات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی ... نیز برگزار می‌شود همزمان بابرگزاری د
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره داخلی ، علوم پزشکی ، 194 بازدید، یکشنبه پنجم دی ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب