تیتر10

تیتر10
آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژهآسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژه ...آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی ... بخش ویژه از مجموع 403 اثر دریافت شده ... در بخش ویژه جشنواره، محور"نقد و بررس
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، بخش ویژه ، تیتر10 ، 346 بازدید، دوشنبه یازدهم بهمن ۹۵ تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثبت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثبت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره ...تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثب ...ت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره ... تاکنون بیش از 2 هزار نفر به عنوان شر
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، دانشگاه‌های برتر ، 264 بازدید، دوشنبه چهارم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شدشاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلا ...م شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ن ...شریات دانشجویی، شاخص‌های داوری پنج رش
بخش مجازی ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 259 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵ مهلت تأیید آثار تمدید نمی‌شودمهلت تأیید آثار تمدید نمی‌شود ...مهلت تأیید آثار تمدید نمی‌شود دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج ...ویی، اعلام کرد، مهلت تأیید آثار طبق ا
یکم اسفند ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، 281 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵ ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10 ...ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنو ...اره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جش ...نواره رسانه و نشریات دانشجویی، تاکنون
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 266 بازدید، سه شنبه نوزدهم بهمن ۹۵ ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیردریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد ...ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌ک ...نندگان قرار می‌گیرد به گزارش دبیرخانه ... دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوی
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، بخش داوری‌های تیتر10 ، 527 بازدید، چهارشنبه بیستم بهمن ۹۵ مهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شودمهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شود ...مهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شود ... با توجه به سوالات متعدد دانشجویان د ...رباره مهلت شرکت و ارسال آثار، دبیرخان
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، عدم تمدید ، 320 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شدشاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ...شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، شاخص‌های داوری نشر
تیتر10 ، نشریات با زبان‌های محلی ، وزارت بهداشت ، دهمین جشنواره دانشجویی ، 257 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ رئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی منصوب شدرئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی منصوب شد ...رئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی من ...صوب شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنوار ...ه رسانه و نشریات دانشجویی، معاون فرهن
تیتر10 ، دهمین دوره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 247 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۹۵ هشتم اسفند  نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندهشتم اسفند نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...هشتم اسفند نتایج مرحله اول داوری در ...بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان با ...ید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 392 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب