صفحه 3- جشنواره

جشنواره
آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژهآسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژه ...آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی ... بخش ویژه از مجموع 403 اثر دریافت شده ... در بخش ویژه جشنواره، محور"نقد و بررس
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، بخش ویژه ، تیتر10 ، 477 بازدید، دوشنبه یازدهم بهمن ۹۵ صدای 70 ساله نشریات دانشجویی از آرشیو آستان قدس رضوی به گوش می‌رسد صدای 70 ساله نشریات دانشجویی از آرشیو آستان قدس رضوی به گوش می‌رسد ...صدای 70 ساله نشریات دانشجویی از آرشیو ... آستان قدس رضوی به گوش می‌رسد سال 13 ...15 یا سال 1330؟ کدام یک را باید نقطه
تاریخچه نشریات دانشجویی ، آستان قدس رضوی ، تیتر10 ، جشنواره ، 397 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم دی ۹۵ اطلاعیهاطلاعیه ...اطلاعیه دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، با توجه به سؤالات ...مکرر برخی از دانشجویان درباره مخاطبان
اطلاعیه ، تیتر10 ، مخاطبان جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 471 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم دی ۹۵ داوری آثار آغاز شدداوری آثار آغاز شد ...داوری آثار آغاز شد دبیرخانه دهمین جشن ...واره رسانه و نشریات دانشجویی از آغاز ...مرحله اول داوری آثار خبر داد. http:/
جشنواره ، تیتر10 ، داوری ، نشریات دانشجویی ، 340 بازدید، یکشنبه سوم بهمن ۹۵ تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثبت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثبت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره ...تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثب ...ت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره ... تاکنون بیش از 2 هزار نفر به عنوان شر
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، دانشگاه‌های برتر ، 380 بازدید، دوشنبه چهارم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شدشاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلا ...م شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ن ...شریات دانشجویی، شاخص‌های داوری پنج رش
بخش مجازی ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 381 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵ ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10 ...ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنو ...اره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جش ...نواره رسانه و نشریات دانشجویی، تاکنون
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 391 بازدید، سه شنبه نوزدهم بهمن ۹۵ ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیردریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد ...ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌ک ...نندگان قرار می‌گیرد به گزارش دبیرخانه ... دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوی
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، بخش داوری‌های تیتر10 ، 658 بازدید، چهارشنبه بیستم بهمن ۹۵ مهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شودمهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شود ...مهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شود ... با توجه به سوالات متعدد دانشجویان د ...رباره مهلت شرکت و ارسال آثار، دبیرخان
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، عدم تمدید ، 441 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شدشاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ...شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، شاخص‌های داوری نشر
تیتر10 ، نشریات با زبان‌های محلی ، وزارت بهداشت ، دهمین جشنواره دانشجویی ، 366 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی