صفحه 3- تیتر10

تیتر10
فرصت ارسال  آثار 12 ساعت تمدید می‌شودفرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ...فرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ... دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریا ...ت دانشجویی اعلام کرد، باتوجه به تماس‌
جشنواره دانشجویی ، تیتر10 ، وزارت بهداشت ، 436 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات استپنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات است ...پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی ...کارشناسان نشریات است به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، تایید آثار ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، جشنواره ، 272 بازدید، سه شنبه سوم اسفند ۹۵ اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شداعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شد ...اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 1 ...5 اسفند موکول شد با توجه به تمدید جشن ...واره و حجم زیاد آثار دریافتی، اعلام ن
تیتر10 ، داوری مرحله اول ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 733 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندنتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات ا ...علام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته بای ...د نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ب
نشریات برتر ، تیتر10 ، جشنواره ، 628 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری  رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شدنتایج مرحله اول داوری رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری رقابت درون دست ...گاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام ... شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ر
نشریات برگزیده ، علوم پزشکی ، تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، 392 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانهنحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه ...نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه به ...گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ...نشریات دانشجویی، صاحبان آثار می توانن
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 518 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شدامکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد ...امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله ...دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد به ... گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و
تیتر10 ، نشریات ، جشنواره دانشجویی ، 634 بازدید، سه شنبه هفدهم اسفند ۹۵ اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شداصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شد ...اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌ه ...ای محلی و کاغذی الکترونیکی تصحیح شد ... به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسان
اصلاحیه ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات برگزیده ، زبان های محلی ، کاغذی الکترونیکی ، 436 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شدنتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جش ...نواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، جشنواره ، آثار برگزیده ، بخش ویژه ، نویسندگان برتر ، بخش مجازی ، 871 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنندصاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ...صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و ...صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود ر ...ا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند به گ
نشریات ، گرافیک و صفحه آرائی ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 402 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی