تیتر10

تیتر10
آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژهآسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژه ...آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی ... بخش ویژه از مجموع 403 اثر دریافت شده ... در بخش ویژه جشنواره، محور"نقد و بررس
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، بخش ویژه ، تیتر10 ، 280 بازدید، دوشنبه یازدهم بهمن ۹۵  اضافه شدن بخش مجازی و سامانه‌ای شدن، مهمترین وجه تمایز این دوره از جشنواره است اضافه شدن بخش مجازی و سامانه‌ای شدن، مهمترین وجه تمایز این دوره از جشنواره است ... اضافه شدن بخش مجازی و سامانه‌ای شدن، ... مهمترین وجه تمایز این دوره از جشنوار ...ه است حساس‌سازی فضای دانشگاه نسبت به
جشنواره ، تیتر10 ، مصطفی رهبر ، نشریات دانشجویی ، 235 بازدید، شنبه بیست و پنجم دی ۹۵ صدای 70 ساله نشریات دانشجویی از آرشیو آستان قدس رضوی به گوش می‌رسد صدای 70 ساله نشریات دانشجویی از آرشیو آستان قدس رضوی به گوش می‌رسد ...صدای 70 ساله نشریات دانشجویی از آرشیو ... آستان قدس رضوی به گوش می‌رسد سال 13 ...15 یا سال 1330؟ کدام یک را باید نقطه
تاریخچه نشریات دانشجویی ، آستان قدس رضوی ، تیتر10 ، جشنواره ، 166 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم دی ۹۵ اطلاعیهاطلاعیه ...اطلاعیه دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، با توجه به سؤالات ...مکرر برخی از دانشجویان درباره مخاطبان
اطلاعیه ، تیتر10 ، مخاطبان جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 283 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم دی ۹۵ داوری آثار آغاز شدداوری آثار آغاز شد ...داوری آثار آغاز شد دبیرخانه دهمین جشن ...واره رسانه و نشریات دانشجویی از آغاز ...مرحله اول داوری آثار خبر داد. http:/
جشنواره ، تیتر10 ، داوری ، نشریات دانشجویی ، 172 بازدید، یکشنبه سوم بهمن ۹۵ تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثبت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثبت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره ...تعداد آثار به بیش از 12 هزار رسید/ ثب ...ت‌نام بیش از 2 هزار کاربر در جشنواره ... تاکنون بیش از 2 هزار نفر به عنوان شر
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، دانشگاه‌های برتر ، 210 بازدید، دوشنبه چهارم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شدشاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلا ...م شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ن ...شریات دانشجویی، شاخص‌های داوری پنج رش
بخش مجازی ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 199 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵ مهلت تأیید آثار تمدید نمی‌شودمهلت تأیید آثار تمدید نمی‌شود ...مهلت تأیید آثار تمدید نمی‌شود دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج ...ویی، اعلام کرد، مهلت تأیید آثار طبق ا
یکم اسفند ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، 223 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵ ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10 ...ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنو ...اره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جش ...نواره رسانه و نشریات دانشجویی، تاکنون
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 196 بازدید، سه شنبه نوزدهم بهمن ۹۵ ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیردریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد ...ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌ک ...نندگان قرار می‌گیرد به گزارش دبیرخانه ... دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوی
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، بخش داوری‌های تیتر10 ، 453 بازدید، چهارشنبه بیستم بهمن ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب