جشنواره

جشنواره
آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژهآسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی بخش ویژه ...آسیب های اجتماعی؛ در صدر آثار دریافتی ... بخش ویژه از مجموع 403 اثر دریافت شده ... در بخش ویژه جشنواره، محور"نقد و بررس
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، بخش ویژه ، تیتر10 ، 330 بازدید، دوشنبه یازدهم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شدشاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلام شد ...شاخص‌های داوری بخش مجازی جشنواره اعلا ...م شد دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ن ...شریات دانشجویی، شاخص‌های داوری پنج رش
بخش مجازی ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 241 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵ ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنواره تیتر10 ...ثبت بیش از 16 هزار اثر در سامانه جشنو ...اره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جش ...نواره رسانه و نشریات دانشجویی، تاکنون
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 245 بازدید، سه شنبه نوزدهم بهمن ۹۵ ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیردریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد ...ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌ک ...نندگان قرار می‌گیرد به گزارش دبیرخانه ... دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوی
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، بخش داوری‌های تیتر10 ، 506 بازدید، چهارشنبه بیستم بهمن ۹۵ مهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شودمهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شود ...مهلت ارسال و تایید آثار تمدید نمی شود ... با توجه به سوالات متعدد دانشجویان د ...رباره مهلت شرکت و ارسال آثار، دبیرخان
جشنواره ، نشریات دانشجویی ، تیتر10 ، عدم تمدید ، 295 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شدشاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ...شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، شاخص‌های داوری نشر
تیتر10 ، نشریات با زبان‌های محلی ، وزارت بهداشت ، دهمین جشنواره دانشجویی ، 240 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثارسی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثار ...سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت ...نهایی آثار به گزارش دبیرخانه جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با توجه به ا
تیتر10 ، نقص اثر ، دهمین جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 535 بازدید، سه شنبه بیست و ششم بهمن ۹۵ اطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر به عدم ثبت برخی از آثار  در چند ساعت گذشته شده استاطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر به عدم ثبت برخی از آثار در چند ساعت گذشته شده است ...اطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر ب ...ه عدم ثبت برخی از آثار در چند ساعت گ ...ذشته شده است با توجه به اینکه حجم وسی
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 302 بازدید، شنبه سی ام بهمن ۹۵ فرصت ارسال  آثار 12 ساعت تمدید می‌شودفرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ...فرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ... دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریا ...ت دانشجویی اعلام کرد، باتوجه به تماس‌
جشنواره دانشجویی ، تیتر10 ، وزارت بهداشت ، 386 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات استپنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات است ...پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی ...کارشناسان نشریات است به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، تایید آثار ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، جشنواره ، 215 بازدید، سه شنبه سوم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب