صفحه 2- جشنواره

جشنواره
سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثارسی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثار ...سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت ...نهایی آثار به گزارش دبیرخانه جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با توجه به ا
تیتر10 ، نقص اثر ، دهمین جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 672 بازدید، سه شنبه بیست و ششم بهمن ۹۵ اطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر به عدم ثبت برخی از آثار  در چند ساعت گذشته شده استاطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر به عدم ثبت برخی از آثار در چند ساعت گذشته شده است ...اطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر ب ...ه عدم ثبت برخی از آثار در چند ساعت گ ...ذشته شده است با توجه به اینکه حجم وسی
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 451 بازدید، شنبه سی ام بهمن ۹۵ فرصت ارسال  آثار 12 ساعت تمدید می‌شودفرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ...فرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ... دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریا ...ت دانشجویی اعلام کرد، باتوجه به تماس‌
جشنواره دانشجویی ، تیتر10 ، وزارت بهداشت ، 491 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات استپنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات است ...پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی ...کارشناسان نشریات است به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، تایید آثار ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، جشنواره ، 333 بازدید، سه شنبه سوم اسفند ۹۵ اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شداعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شد ...اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 1 ...5 اسفند موکول شد با توجه به تمدید جشن ...واره و حجم زیاد آثار دریافتی، اعلام ن
تیتر10 ، داوری مرحله اول ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 819 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندنتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات ا ...علام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته بای ...د نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ب
نشریات برتر ، تیتر10 ، جشنواره ، 718 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری  رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شدنتایج مرحله اول داوری رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری رقابت درون دست ...گاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام ... شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ر
نشریات برگزیده ، علوم پزشکی ، تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، 473 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانهنحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه ...نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه به ...گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ...نشریات دانشجویی، صاحبان آثار می توانن
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 617 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شدامکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد ...امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله ...دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد به ... گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و
تیتر10 ، نشریات ، جشنواره دانشجویی ، 698 بازدید، سه شنبه هفدهم اسفند ۹۵ اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شداصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شد ...اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌ه ...ای محلی و کاغذی الکترونیکی تصحیح شد ... به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسان
اصلاحیه ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات برگزیده ، زبان های محلی ، کاغذی الکترونیکی ، 501 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی