تیتر10

تیتر10
نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شدنتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جش ...نواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، جشنواره ، آثار برگزیده ، بخش ویژه ، نویسندگان برتر ، بخش مجازی ، 812 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنندصاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ...صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و ...صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود ر ...ا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند به گ
نشریات ، گرافیک و صفحه آرائی ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 349 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شودلیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ...لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینا
نشریات برگزیده ، نسخه چاپی ، دبیرخانه تیتر10 ، جشنواره ، 402 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مر ...حله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش ...دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات
نشریات برگزیده ، وزارت بهداشت ، وزارت علوم ، دانشگاه آزاد ، تیتر10 ، 519 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 871 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد ...لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گز ...ارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نش ...ریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغ
نشریات دریافتی ، تیتر10 ، جشنواره ، وزارت بهداشت ، 978 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ گالری تصاویر - مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر10)گالری تصاویر - مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر10) ...مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه ...و نشریات دانشجویی(تیتر10) ...
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، داوری ، 0 بازدید، سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶ نامزدهای نهایی جشنواره تیتر10 اعلام شدنامزدهای نهایی جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نامزدهای نهایی جشنواره تیتر10 اعلام ش ...د پس از برگزاری داوری مرحله نهایی (مر ...حله سوم) ، نامزدهای دریافت جایزه در ب
تیتر10 ، نامزدهای نهایی ، مرحله سوم ، نشریات دانشجویی ، 425 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶ نامزدهای نهایی جشنواره نسخه الکترونیکی اثر خود را به آدرس تلگرامی جشنواره ارسال کنندنامزدهای نهایی جشنواره نسخه الکترونیکی اثر خود را به آدرس تلگرامی جشنواره ارسال کنند ...نامزدهای نهایی جشنواره نسخه الکترونیک ...ی اثر خود را به آدرس تلگرامی جشنواره ...ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین جش
تیتر10 ، کتاب جشنواره ، آثار برگزیده ، 104 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶ اطلاعیه: نامزدهای نهایی جشنواره که در سامانه تیتر 10  حساب کاربری ندارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کننداطلاعیه: نامزدهای نهایی جشنواره که در سامانه تیتر 10 حساب کاربری ندارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند ...اطلاعیه: نامزدهای نهایی جشنواره که در ... سامانه تیتر 10 حساب کاربری ندارند ن ...سبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند ص
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، سامانه ، نامزدهای نهایی ، 211 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب