تیتر10

تیتر10
شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شدشاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ...شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، شاخص‌های داوری نشر
تیتر10 ، نشریات با زبان‌های محلی ، وزارت بهداشت ، دهمین جشنواره دانشجویی ، 240 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ رئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی منصوب شدرئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی منصوب شد ...رئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی من ...صوب شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنوار ...ه رسانه و نشریات دانشجویی، معاون فرهن
تیتر10 ، دهمین دوره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 230 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۹۵ هشتم اسفند  نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندهشتم اسفند نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...هشتم اسفند نتایج مرحله اول داوری در ...بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان با ...ید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 371 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۵ سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثارسی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثار ...سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت ...نهایی آثار به گزارش دبیرخانه جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با توجه به ا
تیتر10 ، نقص اثر ، دهمین جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 535 بازدید، سه شنبه بیست و ششم بهمن ۹۵ اطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر به عدم ثبت برخی از آثار  در چند ساعت گذشته شده استاطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر به عدم ثبت برخی از آثار در چند ساعت گذشته شده است ...اطلاعیه فوری: اختلال در سامانه منجر ب ...ه عدم ثبت برخی از آثار در چند ساعت گ ...ذشته شده است با توجه به اینکه حجم وسی
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 302 بازدید، شنبه سی ام بهمن ۹۵ فرصت ارسال  آثار 12 ساعت تمدید می‌شودفرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ...فرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ... دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریا ...ت دانشجویی اعلام کرد، باتوجه به تماس‌
جشنواره دانشجویی ، تیتر10 ، وزارت بهداشت ، 386 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات استپنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات است ...پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی ...کارشناسان نشریات است به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، تایید آثار ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، جشنواره ، 215 بازدید، سه شنبه سوم اسفند ۹۵ اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شداعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شد ...اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 1 ...5 اسفند موکول شد با توجه به تمدید جشن ...واره و حجم زیاد آثار دریافتی، اعلام ن
تیتر10 ، داوری مرحله اول ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 668 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندنتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات ا ...علام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته بای ...د نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ب
نشریات برتر ، تیتر10 ، جشنواره ، 535 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری  رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شدنتایج مرحله اول داوری رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری رقابت درون دست ...گاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام ... شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ر
نشریات برگزیده ، علوم پزشکی ، تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، 328 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب