آیا برای ارسال آثار محدودیتی وجود دارد؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
آیا برای ارسال آثار محدودیتی وجود دارد؟
خیر هیچ محدودیتی در بخش ارسال آثار وجود ندارد اما هر اثر باید جدا ثبت شود.
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب