اگر اطلاعات در خواستی در فرم ثبت نام اشتباه وارد شده باشد و ثبت اثر هم انجام شده باشد امکان تغییر داریم؟

یکشنبه بیست و هشتم آذر ۹۵
اگر اطلاعات در خواستی در فرم ثبت نام اشتباه وارد شده باشد و ثبت اثر هم انجام شده باشد امکان تغییر داریم؟
خیر، امکان تغییر نیست
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب