صفحه 1- نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی
کارگاه کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال شد ...کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال ش ...د به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسا ...نه و نشریات دانشجویی، کارشناسان نشریا
کارشناسان ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 446 بازدید، یکشنبه هجدهم تیر ۹۶  نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ... نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دا ...رند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنوا ...ره ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین
تیتر10 ، کتاب جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 283 بازدید، سه شنبه بیستم تیر ۹۶ سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10 ...سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تی ...تر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با اعلام نام
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، نامزدها ، وزارت بهداشت ، 362 بازدید، دوشنبه بیست و ششم تیر ۹۶ تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شدتاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شد ...تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص ش ...د اختتامیه دهمین جشنواره سراسری رسانه ... و نشریات دانشجویی طی روزهای 13 تا 15
اختتامیه ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 223 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی استاعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی است ...اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 ... الزامی است به گزارش دبیرخانه دهمین ج ...شنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
اختتامیه ، تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، اعلام حضور ، 408 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اطلاعیهاطلاعیه ...اطلاعیه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنوا ...ره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، با ...توجه به زمان‌گیر بودن فرآیند هماهنگی
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 265 بازدید، یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶ آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های ... جشنواره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهم ...ین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانش
آخرین مهلت ، تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، 417 بازدید، چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۶  برپایی نمایشگاه آثار نامزدهای دریافت جایزه جشنواره در حاشیه مراسم اختتامیه برپایی نمایشگاه آثار نامزدهای دریافت جایزه جشنواره در حاشیه مراسم اختتامیه ... برپایی نمایشگاه آثار نامزدهای دریافت ... جایزه جشنواره در حاشیه مراسم اختتامی ...ه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره سرا
نمایشگاه ، نامزد ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 284 بازدید، یکشنبه بیست و نهم مرداد ۹۶ جمعه آخرین فرصت اعلام حضور در اختتامیه جشنوارهجمعه آخرین فرصت اعلام حضور در اختتامیه جشنواره ...جمعه آخرین فرصت اعلام حضور در اختتامی ...ه جشنواره به گزارش دبیرخانه دهمین جش ...نواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی؛
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، اختتامیه ، آخرین فرصت ، 275 بازدید، پنج شنبه دوم شهریور ۹۶ برگزیدگان نهایی بخش های مختلف جشنواره تیتر 10برگزیدگان نهایی بخش های مختلف جشنواره تیتر 10 ...برگزیدگان نهایی بخش های مختلف جشنواره ... تیتر 10 لیست برگزیدگان نهایی دهمین ج ...شنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
تیتر 10 ، نشریات دانشجویی ، برگزیدگان نهایی ، وزارت بهداشت ، 523 بازدید، یکشنبه بیست و ششم شهریور ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی