جشنواره

جشنواره
اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شداعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 15 اسفند موکول شد ...اعلام نتایج مرحله اول داوری آثار به 1 ...5 اسفند موکول شد با توجه به تمدید جشن ...واره و حجم زیاد آثار دریافتی، اعلام ن
تیتر10 ، داوری مرحله اول ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 668 بازدید، یکشنبه هشتم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندنتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات ا ...علام شد/ 40 نشریه برگزیده هر رسته بای ...د نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ب
نشریات برتر ، تیتر10 ، جشنواره ، 535 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری  رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شدنتایج مرحله اول داوری رقابت درون دستگاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری رقابت درون دست ...گاهی وزارت بهداشت در بخش نشریات اعلام ... شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ر
نشریات برگزیده ، علوم پزشکی ، تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، 328 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانهنحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه ...نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه به ...گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ...نشریات دانشجویی، صاحبان آثار می توانن
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 442 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شدامکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد ...امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله ...دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد به ... گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و
تیتر10 ، نشریات ، جشنواره دانشجویی ، 556 بازدید، سه شنبه هفدهم اسفند ۹۵ اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شداصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شد ...اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌ه ...ای محلی و کاغذی الکترونیکی تصحیح شد ... به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسان
اصلاحیه ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات برگزیده ، زبان های محلی ، کاغذی الکترونیکی ، 353 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شدنتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جش ...نواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، جشنواره ، آثار برگزیده ، بخش ویژه ، نویسندگان برتر ، بخش مجازی ، 770 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شودلیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ...لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینا
نشریات برگزیده ، نسخه چاپی ، دبیرخانه تیتر10 ، جشنواره ، 373 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 821 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد ...لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گز ...ارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نش ...ریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغ
نشریات دریافتی ، تیتر10 ، جشنواره ، وزارت بهداشت ، 869 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب