صفحه 1- جشنواره

جشنواره
نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شدنتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جش ...نواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، جشنواره ، آثار برگزیده ، بخش ویژه ، نویسندگان برتر ، بخش مجازی ، 960 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شودلیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ...لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینا
نشریات برگزیده ، نسخه چاپی ، دبیرخانه تیتر10 ، جشنواره ، 531 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 999 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد ...لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گز ...ارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نش ...ریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغ
نشریات دریافتی ، تیتر10 ، جشنواره ، وزارت بهداشت ، 1102 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ نامزدهای نهایی جشنواره نسخه الکترونیکی اثر خود را به آدرس تلگرامی جشنواره ارسال کنندنامزدهای نهایی جشنواره نسخه الکترونیکی اثر خود را به آدرس تلگرامی جشنواره ارسال کنند ...نامزدهای نهایی جشنواره نسخه الکترونیک ...ی اثر خود را به آدرس تلگرامی جشنواره ...ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین جش
تیتر10 ، کتاب جشنواره ، آثار برگزیده ، 223 بازدید، شنبه دهم تیر ۹۶ راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های ...جشنواره تیتر10 /uploadfile/file_port ...(2)(3).PNG راهنمای تصویری ثبت نام در
تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 701 بازدید، یکشنبه یازدهم تیر ۹۶ کارگاه کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال شد ...کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال ش ...د به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسا ...نه و نشریات دانشجویی، کارشناسان نشریا
کارشناسان ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 519 بازدید، یکشنبه هجدهم تیر ۹۶  نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ... نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دا ...رند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنوا ...ره ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین
تیتر10 ، کتاب جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 338 بازدید، سه شنبه بیستم تیر ۹۶ تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شدتاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شد ...تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص ش ...د اختتامیه دهمین جشنواره سراسری رسانه ... و نشریات دانشجویی طی روزهای 13 تا 15
اختتامیه ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 291 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی استاعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی است ...اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 ... الزامی است به گزارش دبیرخانه دهمین ج ...شنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
اختتامیه ، تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، اعلام حضور ، 478 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیساخت سایت بهترین سایت سازطراحی سایت سایت ساز فروشگاه ساز ساخت فروشگاه اینترنتی