تیتر10

تیتر10
نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانهنحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه ...نحوه آگاهی از شناسه اثر در سامانه به ...گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و ...نشریات دانشجویی، صاحبان آثار می توانن
تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 442 بازدید، دوشنبه شانزدهم اسفند ۹۵ امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شدامکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد ...امکان مشاهده آثار راه یافته به مرحله ...دوم برای کارشناسان نشریات فراهم شد به ... گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و
تیتر10 ، نشریات ، جشنواره دانشجویی ، 556 بازدید، سه شنبه هفدهم اسفند ۹۵ اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شداصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌های محلی و کاغذی – الکترونیکی تصحیح شد ...اصلاحیه: لیست برگزیدگان نشریات زبان‌ه ...ای محلی و کاغذی الکترونیکی تصحیح شد ... به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسان
اصلاحیه ، جشنواره ، تیتر10 ، نشریات برگزیده ، زبان های محلی ، کاغذی الکترونیکی ، 353 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شدنتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جشنواره تیتر10 اعلام شد ...نتایج مرحله اول داوری سایر بخش‌های جش ...نواره تیتر10 اعلام شد به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، جشنواره ، آثار برگزیده ، بخش ویژه ، نویسندگان برتر ، بخش مجازی ، 770 بازدید، چهارشنبه هجدهم اسفند ۹۵ صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنندصاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ...صاحبان آثار برگزیده در رسته گرافیک و ...صفحه آرائی باید نسخه چاپی نشریه خود ر ...ا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند به گ
نشریات ، گرافیک و صفحه آرائی ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 322 بازدید، شنبه بیست و یکم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شودلیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ...لیست نشریات دریافت شده اعلام می‌شود ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، جهت اطلاع و اطمینا
نشریات برگزیده ، نسخه چاپی ، دبیرخانه تیتر10 ، جشنواره ، 373 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مر ...حله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش ...دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات
نشریات برگزیده ، وزارت بهداشت ، وزارت علوم ، دانشگاه آزاد ، تیتر10 ، 475 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 821 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد ...لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گز ...ارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نش ...ریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغ
نشریات دریافتی ، تیتر10 ، جشنواره ، وزارت بهداشت ، 869 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ گالری تصاویر - مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر10)گالری تصاویر - مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی(تیتر10) ...مرحله سوم داوری جشنواره سراسری رسانه ...و نشریات دانشجویی(تیتر10) ...
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، داوری ، 0 بازدید، سه شنبه بیست و نهم فروردین ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب