وزارت بهداشت

وزارت بهداشت
ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیردریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد ...ریز نمرات داوری آثار در اختیار شرکت‌ک ...نندگان قرار می‌گیرد به گزارش دبیرخانه ... دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجوی
تیتر10 ، جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، بخش داوری‌های تیتر10 ، 506 بازدید، چهارشنبه بیستم بهمن ۹۵ شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شدشاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ...شاخص‌های داوری نشریات محلی اعلام شد ب ...ه گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه ...و نشریات دانشجویی، شاخص‌های داوری نشر
تیتر10 ، نشریات با زبان‌های محلی ، وزارت بهداشت ، دهمین جشنواره دانشجویی ، 240 بازدید، شنبه بیست و سوم بهمن ۹۵ رئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی منصوب شدرئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی منصوب شد ...رئیس دهمین جشنواره نشریات دانشجویی من ...صوب شد به گزارش دبیرخانه دهمین جشنوار ...ه رسانه و نشریات دانشجویی، معاون فرهن
تیتر10 ، دهمین دوره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 230 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۹۵ هشتم اسفند  نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنندهشتم اسفند نتایج مرحله اول داوری در بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان باید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند ...هشتم اسفند نتایج مرحله اول داوری در ...بخش نشریات اعلام می شود/ برگزیدگان با ...ید نسخه چاپی نشریه خود را ارسال کنند
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 371 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۵ سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثارسی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثار ...سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت ...نهایی آثار به گزارش دبیرخانه جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با توجه به ا
تیتر10 ، نقص اثر ، دهمین جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 535 بازدید، سه شنبه بیست و ششم بهمن ۹۵ فرصت ارسال  آثار 12 ساعت تمدید می‌شودفرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ...فرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ... دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریا ...ت دانشجویی اعلام کرد، باتوجه به تماس‌
جشنواره دانشجویی ، تیتر10 ، وزارت بهداشت ، 386 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات استپنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات است ...پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی ...کارشناسان نشریات است به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، تایید آثار ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، جشنواره ، 215 بازدید، سه شنبه سوم اسفند ۹۵ آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مر ...حله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش ...دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات
نشریات برگزیده ، وزارت بهداشت ، وزارت علوم ، دانشگاه آزاد ، تیتر10 ، 475 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 821 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد ...لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گز ...ارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نش ...ریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغ
نشریات دریافتی ، تیتر10 ، جشنواره ، وزارت بهداشت ، 869 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب