وزارت بهداشت

وزارت بهداشت
سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثارسی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت نهایی آثار ...سی‌ام بهمن؛ آخرین فرصت رفع نقص و ثبت ...نهایی آثار به گزارش دبیرخانه جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با توجه به ا
تیتر10 ، نقص اثر ، دهمین جشنواره دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 556 بازدید، سه شنبه بیست و ششم بهمن ۹۵ فرصت ارسال  آثار 12 ساعت تمدید می‌شودفرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ...فرصت ارسال آثار 12 ساعت تمدید می‌شود ... دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریا ...ت دانشجویی اعلام کرد، باتوجه به تماس‌
جشنواره دانشجویی ، تیتر10 ، وزارت بهداشت ، 403 بازدید، یکشنبه یکم اسفند ۹۵ پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات استپنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی کارشناسان نشریات است ...پنجشنبه آخرین مهلت تأیید آثار از سوی ...کارشناسان نشریات است به گزارش دبیرخا ...نه دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشج
تیتر10 ، تایید آثار ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، جشنواره ، 233 بازدید، سه شنبه سوم اسفند ۹۵ آمار آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "نشریات برگزیده" راه‌یافته به مر ...حله دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش ...دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات
نشریات برگزیده ، وزارت بهداشت ، وزارت علوم ، دانشگاه آزاد ، تیتر10 ، 519 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ آمار آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحله دوم داوری بر حسب دستگاه ...آمار "آثار برگزیده" راه‌یافته به مرحل ...ه دوم داوری بر حسب دستگاه به گزارش دب ...یرخانه دهمین جشنواره رسانه و نشریات د
تیتر10 ، بخش آثار برگزیده ، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری ، دهمسن جشنواره نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 871 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ لیست نشریات دریافت شده اعلام شدلیست نشریات دریافت شده اعلام شد ...لیست نشریات دریافت شده اعلام شد به گز ...ارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسانه و نش ...ریات دانشجویی، فهرست نشریاتی که علیرغ
نشریات دریافتی ، تیتر10 ، جشنواره ، وزارت بهداشت ، 978 بازدید، یکشنبه بیست و دوم اسفند ۹۵ راهنمای اعلام کاندیداتوری در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهنمای اعلام کاندیداتوری در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...راهنمای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ... خانه نشریات دانشگاه‌های وزارت بهداشت ...، درمان و آموزش پزشکی /uploadfile/fi
خانه نشریات ، وزارت بهداشت ، انتخابات ، کاندیداتوری ، 216 بازدید، یکشنبه یازدهم تیر ۹۶ دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجوییدبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد ...دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشر ...یات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد مدیر ...کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
تیتر10 ، مصطفی رهبر ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 201 بازدید، سه شنبه سیزدهم تیر ۹۶ سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10 ...سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تی ...تر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با اعلام نام
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، نامزدها ، وزارت بهداشت ، 255 بازدید، دوشنبه بیست و ششم تیر ۹۶ شرایط کاندیداتوری در خانه نشریات وزارت بهداشت اصلاح شدشرایط کاندیداتوری در خانه نشریات وزارت بهداشت اصلاح شد ...شرایط کاندیداتوری در خانه نشریات وزار ...ت بهداشت اصلاح شد به گزارش دبیرخانه ...دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی
خانه نشریات ، وزارت بهداشت ، انتخابات ، کاندیداتوری ، 58 بازدید، یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب