نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی
راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...راهنمای تصویری ثبت نام در کارگاه‌های ...جشنواره تیتر10 /uploadfile/file_port ...(2)(3).PNG راهنمای تصویری ثبت نام در
تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 585 بازدید، یکشنبه یازدهم تیر ۹۶ راهنماهای تصویری بررسی شرایط متقاضیان شرکت در کارگاه ها و کاندیداتوری خانه نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهنماهای تصویری بررسی شرایط متقاضیان شرکت در کارگاه ها و کاندیداتوری خانه نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...راهنماهای تصویری بررسی شرایط متقاضیان ... شرکت در کارگاه ها و کاندیداتوری خانه ... نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ
راهنمای تصویری ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 271 بازدید، دوشنبه دوازدهم تیر ۹۶ دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجوییدبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد ...دبیر دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشر ...یات دانشجویی" تیتر ۱۰"منصوب شد مدیر ...کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
تیتر10 ، مصطفی رهبر ، نشریات دانشجویی ، وزارت بهداشت ، 201 بازدید، سه شنبه سیزدهم تیر ۹۶ کارگاه کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال شد ...کارگاه "ویژه کارشناسان نشریات" فعال ش ...د به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره رسا ...نه و نشریات دانشجویی، کارشناسان نشریا
کارشناسان ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 351 بازدید، یکشنبه هجدهم تیر ۹۶  نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دارند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ... نامزدهای جشنواره تا چهارشنبه فرصت دا ...رند فایل اثر خود را به دبیرخانه جشنوا ...ره ارسال کنند به گزارش دبیرخانه دهمین
تیتر10 ، کتاب جشنواره ، نشریات دانشجویی ، 200 بازدید، سه شنبه بیستم تیر ۹۶ سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تیتر10 ...سهم دانشگاه‌ها از نامزدهای جشنواره تی ...تر10 به گزارش دبیرخانه دهمین جشنواره ...رسانه و نشریات دانشجویی، با اعلام نام
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، نامزدها ، وزارت بهداشت ، 255 بازدید، دوشنبه بیست و ششم تیر ۹۶ تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شدتاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص شد ...تاریخ اختتامیه جشنواره تیتر 10 مشخص ش ...د اختتامیه دهمین جشنواره سراسری رسانه ... و نشریات دانشجویی طی روزهای 13 تا 15
اختتامیه ، تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، جشنواره ، 92 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی استاعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 الزامی است ...اعلام حضور در اختتامیه جشنواره تیتر10 ... الزامی است به گزارش دبیرخانه دهمین ج ...شنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی
اختتامیه ، تیتر10 ، جشنواره ، نشریات دانشجویی ، اعلام حضور ، 229 بازدید، شنبه بیست و یکم مرداد ۹۶ اطلاعیهاطلاعیه ...اطلاعیه به گزارش دبیرخانه دهمین جشنوا ...ره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، با ...توجه به زمان‌گیر بودن فرآیند هماهنگی
تیتر10 ، نشریات دانشجویی ، 90 بازدید، یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶ آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های جشنواره تیتر10 ...آخرین فرصت برای ثبت‌نام در کارگاه‌های ... جشنواره تیتر10 به گزارش دبیرخانه دهم ...ین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانش
آخرین مهلت ، تیتر10 ، کارگاه ، نشریات دانشجویی ، 175 بازدید، چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتابطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب