صفحه 1- انتخابات

انتخابات
راهنمای اعلام کاندیداتوری در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیراهنمای اعلام کاندیداتوری در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...راهنمای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ... خانه نشریات دانشگاه‌های وزارت بهداشت ...، درمان و آموزش پزشکی /uploadfile/fi
خانه نشریات ، وزارت بهداشت ، انتخابات ، کاندیداتوری ، 254 بازدید، یکشنبه یازدهم تیر ۹۶ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت برگزار می شودانتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت برگزار می شود ...انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در شو ...رای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت ... برگزار می شود به گزارش دبیرخانه دهمی
شورای مرکزی ، انتخابات ، مدیران مسئول ، کمیته ناظر ، 163 بازدید، شنبه هفدهم تیر ۹۶ شرایط کاندیداتوری در خانه نشریات وزارت بهداشت اصلاح شدشرایط کاندیداتوری در خانه نشریات وزارت بهداشت اصلاح شد ...شرایط کاندیداتوری در خانه نشریات وزار ...ت بهداشت اصلاح شد به گزارش دبیرخانه ...دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی
خانه نشریات ، وزارت بهداشت ، انتخابات ، کاندیداتوری ، 143 بازدید، یکشنبه بیست و دوم مرداد ۹۶  اسامی افراد دارای حق رأی در انتخابات خانه نشریات مشخص شد اسامی افراد دارای حق رأی در انتخابات خانه نشریات مشخص شد ... اسامی افراد دارای حق رأی در انتخابات ... خانه نشریات مشخص شد به گزارش دبیرخان ...ه دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات
خانه نشریات ، حق رای ، انتخابات ، 220 بازدید، سه شنبه هفتم شهریور ۹۶ واجدین حق کاندیداتوری  و افراد دارای حق رأی در انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت مشخص شدواجدین حق کاندیداتوری و افراد دارای حق رأی در انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت مشخص شد ...واجدین حق کاندیداتوری و افراد دارای ...حق رأی در انتخابات شورای مرکزی ناظر ب ...ر نشریات وزارت بهداشت مشخص شد به گزار
انتخابات ، شورای مرکزی ناظر ، وزارت بهداشت ، 352 بازدید، چهارشنبه هشتم شهریور ۹۶
طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتیطراحی شده توسط شرکت طراحی سایت و سایت ساز آنلاین یوتاب - فروشگاه ساز اینترنتی